Winkelwagen  

Geen producten

€ 0,00 Verzendkosten
€ 0,00 Totaal

Prijzen zijn ex. btw

Winkelwagen Afrekenen

Bel ons

0348-209000

Mail ons

info@lichtunie.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN MEBA TRADING B.V.

 

Versie, datum 26 augustus 2015 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken op 5 oktober 2015 onder nummer 29040372.

 

I.ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE KLANTEN EN CONSUMENTEN

Artikel 1: Definities

Consument                                   een Klant die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Meba Trading:                                            Meba Trading B.V. handelend onder de naam Lichtunie, Lichtunie.nl en/of Concept Lighting.

              Vestigings- & bezoekadres:
Waardsedijk Oost 16
3417 XJ Montfoort

Telefoonnummer Lichtunie en Lichtunie.nl:

0348 – 209 000

Telefoonnummer Concept Lighting:

0348 – 712 517
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres Lichtunie en Lichtunie.nl: info@lichtunie.nl

E-mailadres Concept Lighting: info@conceptlighting.nl

KvK-nummer: 29040372
Btw-identificatienummer: NL802361821B01

Klant:                                              de wederpartij van Meba Trading.

Overeenkomst(en):                    de overeenkomst(en) tussen Meba Trading en Klant.

Partijen                                          Meba Trading en Klant.

Schriftelijk:                                                  door middel van een door Partijen ondertekend document, een brief, telefax of e-mailbericht.

Voorwaarden:                               deze algemene voorwaarden.

Zakelijke klant                               een Klant die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten van Meba Trading.

2.2 Paragraaf I en paragraaf II van de Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten met Zakelijke klanten. Paragraaf I en paragraaf III van de Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten met Consumenten.

2.3 Andersluidende Voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.4 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die de strekking van die nietige of vernietigde bepalingen zo goed mogelijk benaderen.

2.5 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6 Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

 

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomst

3.1   Alle aanbiedingen van Meba Trading zijn vrijblijvend.

3.2 Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien Meba Trading een order/bestelling/opdracht van de Klant schriftelijk aanvaardt en/of met de levering c.q. uitvoering daarvan aanvangt.

3.3 Klant garandeert dat de door Klant in de order/bestelling/opdracht genoemde informatie juist en volledig is.

3.4 Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website en/of in de aanbiedingen van Meba Trading binden Meba Trading niet.

3.5 Indien de Overeenkomst via de website(s) van Meba Trading tot stand komt, treft Meba Trading passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Meba Trading voor een veilige webomgeving.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid en Overmacht

4.1 In situaties waarin Klant jegens Meba Trading recht heeft op schadevergoeding, geldt dat Meba Trading voor niet meer aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. Meba Trading is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder gederfde winst en door derden geleden schade.

4.2 Meba Trading is bovendien niet aansprakelijk voor (i) schade als gevolg van gebreken die zijn ontstaan door de in artikel 13.3 en artikel 19.7 genoemde omstandigheden, (ii) schade die Klant mocht lijden doordat na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat zaken niet kunnen worden geleverd, (iii) schade die het gevolg is van de samenstelling van door Meba Trading verkochte zaken op zich of de samenstelling van deze zaken met andere zaken, (iv) in geval van buiten Nederland geleverde en/of gemonteerde zaken: schade die Klant mocht lijden doordat deze zaken niet voldoen aan de ter plaatse geldende technische eisen, normen en/of voorschriften en (v) schade voortvloeiende uit door Meba Trading en/of door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen.

4.3 Indien op Meba Trading enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Meba Trading wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

4.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen en verweren van Klant jegens Meba Trading één jaar.

4.5 Klant vrijwaart Meba Trading tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.6 Meba Trading is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie, programmatuur en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, in- en uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke zaken.

4.7 Meba Trading kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat Meba Trading haar verplichtingen had moeten nakomen.

4.8 In geval van overmacht kunnen Partijen de verplichtingen op grond van de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

 

Artikel 5: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

5.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

5.2 Alle geschillen tussen Meba Trading en Klant worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

II. ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE KLANTEN

Artikel 6: Prijs

6.1 De door Meba Trading en/of haar leveranciers opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek conform Incoterms en exclusief de door Klant te betalen omzetbelasting, heffingen van overheidswege, verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings-, rembours- en administratiekosten, geldend op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van Meba Trading.

6.2 Indien tussen de datum van de door Meba Trading gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst en de leveringsdatum één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Meba Trading gerechtigd de geoffreerde of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.3 Meba Trading is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Deze kosten worden gecrediteerd nadat Klant de verpakkingsmaterialen onbeschadigd heeft geretourneerd.

6.4 Indien de aard, omvang en inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op grond van een verzoek van Klant of van bevoegde (overheids)instanties, wordt gewijzigd kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen en kan een verhoging van de prijs noodzakelijk zijn. Meba Trading zal hiervan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. In een dergelijk geval is Meba Trading gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Klant akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Een en ander levert geen wanprestatie van Meba Trading op en geeft Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen of zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 7: Levering en uitvoering Overeenkomst

7.1 Levering van zaken c.q. montage/installatie van deze zaken geschiedt aan c.q. op het adres van Klant, tenzij Partijen anders overeenkomen. Vervoer en verzending van deze zaken geschiedt op een door Meba Trading te bepalen wijze en voor rekening en risico van Klant.

7.2 Indien Klant (i) weigert door Meba Trading te leveren zaken af te nemen of (ii) levering c.q. montage/installatie van deze zaken op het door Klant opgegeven adres onmogelijk is of (iii) nalatig is met het verstrekken van de voor levering c.q. montage/installatie noodzakelijke informatie of instructies, is Meba Trading gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan. Indien Klant niet binnen twee maanden afneemt, is Meba Trading gerechtigd deze zaken aan een derde te verkopen dan wel te vernietigen. De hieraan verbonden kosten en hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening van Klant.

7.3 Door Meba Trading opgegeven termijnen voor levering en/of montage/installatie zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze termijnen geeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen of schadevergoeding.

7.4 Meba Trading is gerechtigd zaken in gedeelten te leveren c.q. te monteren/installeren.

7.5 Meba Trading is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Meba Trading is gerechtigd door genoemde derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens Klant te aanvaarden.

 

Artikel 8: Onderzoek, gebreken en reclames

8.1 Klant dient op het moment van (op)levering te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de Overeenkomst. Zichtbare gebreken, tekorten en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden vermeld en binnen 24 uur na (op)levering schriftelijk en en gemotiveerd bij Meba Trading te worden gemeld.

8.2 Gebreken die ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet door Klant hadden kunnen worden geconstateerd, moeten terstond, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat Klant hiermee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn schriftelijk en gemotiveerd bij Meba Trading worden gemeld.

8.3 Bij overschrijding van de in artikel 8.1 en 8.2 genoemde termijnen vervallen alle aanspraken van Klant jegens Meba Trading.

8.4 Indien Klant tijdig reclameert, blijft Klant verplicht tot afname en betaling van de door Meba Trading te leveren diensten en zaken.

8.5 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Meba Trading worden geretourneerd, in welk geval deze zaken in onbeschadigde staat, inclusief bijbehorende documentatie en in de originele verpakking middels een door Meba Trading te verstrekken retourformulier aan Meba Trading dienen te worden verzonden. Retournering geschiedt voor rekening en risico van Klant.

8.6 Speciale bestellingen en onderdelen/zaken afkomstig uit overzeese landen en niet EU-landen kunnen niet geretourneerd worden, aangezien Meba Trading deze zaken nimmer aan haar leverancier kan retourneren.

8.7 Reclame op basis van één of meer van de volgende situaties is niet mogelijk:

-zet-, druk- of schrijffouten in de door Meba Trading gehanteerde c.q. aan Klant verstrekte catalogi, aanbiedingen en prijslijsten.

8.8 Alle rechtsvorderingen van Klant jegens Meba Trading verjaren na afloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

 

Artikel 9: Modellen, afbeeldingen, omschrijvingen

9.1 Alle op de website en in digitale en/of gedrukte documentatie en advertenties van Meba Trading opgenomen afbeeldingen, modellen, getallen,  maat- en gewichtsopgaven en overige omschrijvingen worden getoond c.q. verstrekt bij wijze van aanduiding en kunnen niet worden geacht (volledig) overeen te stemmen met de door Meba Trading te leveren zaken. Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Tenzij anders overeengekomen, geldt dit ook voor aan Klant getoonde proefmodellen.

9.2 Door Meba Trading op verzoek van Klant toegezonden proefmodellen kunnen niet worden geretourneerd. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, worden deze volledig op basis van de cataloguswaarde bij Klant in rekening gebracht.

 

Artikel 10: Betaling

10.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Meba Trading aan te geven wijze, in Euro’s en zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die Klant op Meba Trading heeft of meent te hebben.

10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Meba Trading is in dat geval gerechtigd om zonder nadere aankondiging de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of geheel te beëindigen, zulks met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Meba Trading voor schade die daardoor mocht ontstaan.

10.3 Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is Klant een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

10.4 Alle redelijke kosten die Meba Trading maakt in verband met de incasso, in of buiten rechte, zijn voor rekening van Klant.

10.5 In geval van liquidatie, overlijden, faillissement of surseance van betaling of het staken of overdragen van (een belangrijk deel) van het bedrijf van Klant zijn de vorderingen van Meba Trading op Klant onmiddellijk opeisbaar.

10.6 Door Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, ook indien Klant vermeldt dat betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door Meba Trading geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Meba Trading totdat Klant alle vorderingen die Meba Trading op Klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig heeft voldaan.

11.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Klant is overgegaan, is Klant niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verhuren, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren c.q. enig ander recht daarop aan derden te verlenen.

11.3 Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Meba Trading te bewaren.

11.4 Klant verricht al hetgeen noodzakelijk is om de eigendomsrechten van Meba Trading veilig te stellen. Indien derden (te kennen geven) beslag (te willen) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop (willen) vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Meba Trading hiervan per omgaande op de hoogte te stellen.

11.5 Klant is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en zal Meba Trading op eerste verzoek inzage te geven in de polis van de verzekering. In geval van schade en/of verlies van genoemde zaken is Meba Trading gerechtigd tot een eventuele uitkering van de verzekeraar. De vordering van Klant tot betaling van genoemde uitkering wordt voor dat geval geacht te zijn gecedeerd aan Meba Trading -waarbij de Overeenkomst en de Voorwaarden als akte van cessie hebben te gelden- en Klant zal de verzekeraar alsdan mededeling doen van deze cessie en instrueren genoemde uitkering rechtstreeks aan Meba Trading te betalen.

11.6 Meba Trading is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen indien Klant de in artikel 11.1 genoemde vorderingen niet voldoet of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Indien Meba Trading haar eigendomsrechten wenst uit te oefenen, geeft Klant Meba Trading bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Meba Trading of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Meba Trading zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1 In geval van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Klant of in geval van één van de in artikel 10.5 genoemde omstandigheden is Meba Trading gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zonder dat Meba Trading verplicht is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

12.2 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding als bedoeld artikel 12.1 zijn alle door Meba Trading verzonden facturen direct opeisbaar en is Meba Trading gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde materialen, grondstoffen en andere zaken dan wel genoemde zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan, zulks onverminderd het recht op een volledige schadevergoeding.

12.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat zaken niet leverbaar zijn, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat Meba Trading verplicht is de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 13: Garantie

13.1 Tenzij anders overeengekomen, garandeert Meba Trading dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp- materiaal- en fabrikagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering c.q. montage/installatie dan wel, indien de producent van deze zaken een kortere garantietermijn hanteert, de door producent gehanteerde garantietermijn.

13.2 De onder de garantie vallende gebreken zullen op een door Meba Trading te bepalen wijze worden weggenomen. Kosten van (de)montage en transport zijn voor rekening van Klant.

13.3 De garantie is niet van toepassing in geval van gebreken als gevolg van:

-oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik en de niet-naleving van onderhouds- en gebruiksvoorschriften;

-normale slijtage;

-(de)montage/installatie, reparatie, wijziging of bewerking van het geleverde door Klant of derden;

-door Klant aan Meba Trading verstrekte zaken of werkwijzen, ontwerpen en constructies die op uitdrukkelijke instructie van Klant zijn toegepast.

13.4 De garantie is niet van toepassing op zaken die buiten de EU zijn geleverd, in prijs gereduceerde zaken en tweedehands zaken.

13.5 Reclamering terzake van onder de garantie vallende gebreken dient conform artikel 8.2 van de Voorwaarden te geschieden. Artikel 8.3 is van overeenkomstige toepassing.

13.6 Klant komt geen beroep op de garantie toe zolang Klant niet aan de Overeenkomst voldoet.

 

Artikel 14: Intellectueel eigendomsrecht

14.1 Alle door Meba Trading verstrekte of vervaardigde tekeningen, berekeningen, modellen, programmatuur, beschrijvingen en overzichten in documentatie of prijslijsten en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Meba Trading, ook indien hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meba Trading mag Klant deze niet kopiëren, openbaar maken of aan derden tonen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

14.2 Indien Klant Meba Trading materialen ter beschikking stelt met als doel te worden verwerkt in door Meba Trading te leveren zaken en of ontwerpen dan vrijwaart Klant Meba Trading uitdrukkelijk tegen eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op auteurs- en overige intellectuele eigendomsrechten.

 

III. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

Artikel 15: Prijs

15.1 Tenzij anders aangegeven, zijn de door Meba Trading opgegeven prijzen in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW), heffingen van overheidswege, verzend-vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings-, rembours- en administratiekosten, geldend op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

15.2 Alle door Meba Trading genoemde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

 

Artikel 16: Betaling

16.1 Betalingen dienen te geschieden bij bestelling via de website van Meba Trading of -indien de bestelling anders dan via de website bij Meba Trading wordt geplaatst- binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Meba Trading aan te geven wijze, in Euro’s en zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die Klant op Meba Trading heeft of meent te hebben.

16.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Meba Trading is in dat geval gerechtigd om zonder nadere aankondiging de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of geheel te beëindigen, zulks met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Meba Trading voor schade die daardoor mocht ontstaan.

16.3 Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is Klant een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

16.4 Alle redelijke kosten die Meba Trading maakt in verband met de incasso, in of buiten rechte, zijn voor rekening van Klant.

16.5 In geval van overlijden of faillissement van Klant zijn de vorderingen van Meba Trading op Klant onmiddellijk opeisbaar.

16.6 Door Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, ook indien Klant vermeldt dat betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

Artikel 17: Levering en uitvoering Overeenkomst

17.1 Levering van zaken geschiedt per (pakket)post op het door Klant opgegeven adres.

17.2 Door Meba Trading opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze termijnen geeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen of schadevergoeding.

17.3 Bij een overschrijding van de leveringstermijn met 30 dagen of een hiervan afwijkende, tussen Partijen overeengekomen termijn is Klant gerechtigd de Overeenkomst kosteloos schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal Meba Trading de door Klant betaalde prijs binnen 14 dagen terugbetalen.

17.4 Indien Klant (i) weigert door Meba Trading te leveren zaken af te nemen of (ii) levering op het door Klant opgegeven adres onmogelijk is, is Meba Trading gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan. Indien Klant niet binnen twee maanden afneemt, is Meba Trading gerechtigd deze zaken aan een derde te verkopen dan wel te vernietigen. De hieraan verbonden kosten en hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening van Klant.

 

Artikel 18: Herroepingsrecht en ontbinding

18.1 Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag waarop Klant of een vooraf door Klant aangewezen derde de door Meba Trading geleverde zaken heeft ontvangen of:

-als de levering bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant of genoemde derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen of;

-als de Overeenkomst voorziet in een regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant of genoemde derde de eerste zaak heeft ontvangen.

18.2 Tijdens de bedenktijd zal Klant zorgvuldig omgaan met de geleverde zaak en de verpakking. Klant zal deze zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wenst te behouden.

18.3 Zaken dienen in onbeschadigde staat, inclusief bijbehorende documentatie en accessoires, in de originele verpakking en conform de door Meba Trading verstrekte instructies aan Meba Trading te worden geretourneerd.

18.4 Als Klant gebruik maakt van het in artikel 18.1 genoemde herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd aan Meba Trading door middel van het modelformulier voor herroeping of door middel van een andere, ondubbelzinnige aan Meba Trading gerichte schriftelijke verklaring. 

18.5 Als Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

18.6 Door Klant betaalde bedragen zullen uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping door Meba Trading worden terugbetaald op het door Klant voor de betaling gebruikte rekeningnummer.

18.7 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat zaken niet leverbaar zijn, is Meba Trading gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 

 

 

Artikel 19: Klachten, gebreken en reclames

19.1 Alle op de website en in digitale en/of gedrukte documentatie en advertenties van Meba Trading opgenomen afbeeldingen, modellen, getallen,  maat- en gewichtsopgaven en overige omschrijvingen worden getoond c.q. verstrekt bij wijze van aanduiding en kunnen niet worden geacht (volledig) overeen te stemmen met de door Meba Trading te leveren zaken. Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Tenzij anders overeengekomen, geldt dit ook voor aan Klant getoonde proefmodellen.

19.2 Klant dient op het moment van levering te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de Overeenkomst. Zichtbare gebreken, tekorten en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden vermeld en binnen 24 uur na levering schriftelijk en en gemotiveerd bij Meba Trading te worden gemeld.

19.3 Gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet door Klant hadden kunnen worden geconstateerd, moeten terstond, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat Klant hiermee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn schriftelijk en gemotiveerd bij Meba Trading worden gemeld.

19.4 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen gemotiveerd te worden ingediend bij Meba Trading, waarbij gebruik dient te worden gemaakt van de in artikel 1 vermelde contactgegevens. Klachten worden binnen 14 dagen na de dag van ontvangst ervan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt Klant binnen genoemde termijn een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een antwoord kan verwachten.

19.5 Alle rechtsvorderingen van Klant jegens Meba Trading ter zake eventuele gebreken, tekorten en afwijkingen verjaren na afloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

19.6 De kosten van terugzending van gebrekkige zaken zijn voor rekening van Meba Trading.

19.7 Indien de geleverde zaken een gebrek vertonen, heeft Meba Trading de keuze de betreffende zaken te herstellen, te vervangen dan wel de factuurwaarde ervan te vergoeden. Meba Trading is daartoe niet verplicht indien gebreken zijn ontstaan als gevolg van:

-oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik en de niet-naleving van onderhouds- en gebruiksvoorschriften;

-normale slijtage;

-(de)montage/installatie, reparatie, wijziging of bewerking van het geleverde door Klant of derden.

 

 

 

 


Zoeken

Registreren

Snel en eenvoudig bestellen?

Registreren

Inloggen

Veilig betalen

Alles over veilig betalen

Lichtunie

ma-vr: 8:00 - 17:00
za-zo: gesloten

info@lichtunie.nl
0348 - 209000

Bezorging

Gratis bezorging boven €115.